Odwrócony VAT na roboty budowlane

odwrócony vat na roboty budowlane

W dniu 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) przy robotach budowlanych. Nie wszystkie z nich objęte są jednak tą zmianą. Szczegółowy katalog zawiera nowy załącznik do ustawy (załącznik 14). Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu „powodem, dla którego rozwiązanie takie jest wprowadzone do przepisów ustawy o VAT, są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w tym problem oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji)”.

Co najważniejsze, mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT znajdować będzie zastosowanie wówczas, gdy usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca. Zmiany nie obejmą więc generalnych wykonawców.

Katalog robót budowlanych objętych odwróconym VAT-em

Poniżej przedstawiamy katalog usług budowlanych, których świadczenie w charakterze podwykonawcy będzie od 1 stycznia 2017 r. objęte mechanizmem odwróconego obciążenia VAT-em.

1 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
3 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
4 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
5 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
6 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
7 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
8 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania œcieków oraz stacje pomp
9 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
10 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
11 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
13 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, œluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
14 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
15 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
16 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
17 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
18 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
19 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
20 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
21 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
22 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
23 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
24 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
25 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
26 Roboty związane z zakładaniem izolacji
27 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
28 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
29 Roboty tynkarskie
30 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
31 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem œcian
32 Roboty związane z wykładaniem podłóg i œcian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
33 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i œcian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
34 Roboty malarskie
35 Roboty szklarskie
36 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
37 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
38 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
39 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
40 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
41 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
42 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43 Roboty betoniarskie
44 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
45 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
46 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
47 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Przepisy przejściowe

Nowe przepisy stosuje się – z pewnymi wyjątkami - do usług, które zostały wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r W przypadku usług przyjmowanych częściowo, uznaje się także je za wykonane, w przypadku wykonania części usług, dla której to części określono zapłatę. Nadto, jeśli dla usługi ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się ją za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia – aż do momentu zakończenia świadczenia usługi. Jeśli zaś usługa świadczona jest przez okres dłuższy niż rok w sposób ciągły i w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń – uznaje się taką usługę za wykonaną każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia jej świadczenia.

 Drukuj